ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ એજન્સી

(ગુજરાત સરકાર ની સંસ્થા)

Government of Gujarat
newenergy
beac
india.gov.jpg